Mehmet Kiraz

Forschungsschwerpunkte

  • Maschinelles Lernen
  • Robotik
  • Autonomes Fahren
  • Industrie 4.0
  • Autonome Systeme

Akademische Laufbahn

  • B. Sc. Maschinenbau, Izmir Institute of Technology (TR)
  • M. Sc. Maschinenbau, RWTH Aachen

Lehrveranstaltungen

  • APPRAS - Applications of Robotics and Autonomous Systems